تگ - اهمیت شنا کردن

نشریه سفیر سبز شماره 5

در پنجمین شماره نشریه سفیر سبز اردهال به معرفی درمانگاه اسراء پرداخته ایم که با افتخار توانسته برای اولین بار در تاریخ طب جهان و طب ایران زمین نام «طب ایرانی» را احیاء و اجزاء آن را ساماندهی و مستندات علمی و پژوهشی به داخل و خارج کشور معرفی...