تگ - دانشکده های طب سنتی

نشریه سفیر سبز شماره 3

یادداشت مدیر مسئول طب سنتی بخشی از سیستم بهداشت عمومی گذشته بوده و مورد استقبال قرار گرفته است، و بخشی از فرهنگ مردم است و نقش مهمی در حل برخی از مشکلات فرهنگی بهداشت دارد. طب سنتی به راحتی می تواند یاور پزشکی علمی و جهانی باشد. توسعه و ترویج...