تگ - دانشگاه علامه طباطبایی

گلچینی از مقدمۀ پرفسور سيد مهدی الوانی

استاد مديريت دانشگاه علامه طباطبائی، چهرۀ ماندگار مديريت ايران سعی ديگری برای مُفاهمه شاید اولین راه ارتباط مکتوب انسان‌ها با یکدیگر، تصاویر بوده است. اَشکال، تصاویر، حکاکی‌های روی سنگ‌های كشف‌شده از دوران باستان گویای این شیوه ارتباطی کهن بوده و نشانگر آن‌اند که قبل از ابداع الفبا و قراردادهای زبانی «تصویر»...