تگ - دکتر جواد صفی نژاد، صفی نژاد، تاریخ، جغرافیا، پژوهشگر

دکتر جواد صفی نژاد

استاد جو‌اد صفی‌نژ‌اد در نهم‌ شهریور ۱۳۰۸شمسی در شهر ر‌ی‌ متولد شد. نیاکان‌ ‌او ‌از لر‌ها‌ی‌ بختیار‌ی‌ بودند. در سال‌ ۱۳۳۲در رشته‌ تاریخ‌ و جغر‌افیا د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ پذیرفته‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۶درجه‌ لیسانس‌ ر‌ا دریافت‌ کرد. سال ۱۳۴۵با همکاری نادر افشار نادری بخش مستقل مطالعات و تحقیقات عشایری...