تگ - دکتر خیراندیش

نشریه سفیر سبز شماره 13

یادداشت مدیرمسئول پرداختن به مقوله طب سنتی در روزگار اکنون، چالش‌هایی متفاوت در حوزه‌های مختلف علمی - ترویجی سلامت ایجاد کرده، که بیم آن می‌رود چنانچه از ناحیه مراکز مسئول، خصوصاً نهادهای علمی دخیل در مقوله مزبور تصمیمی جدی اتخاذ نشود، آینده این بخش از دانش کهن ایرانی با مشکلاتی...

نشریه سفیر سبز شماره 12

توجه جدی به مقولة طب سنتی پس از پیدایش و گسترش ویروس کرونا در ایران و دیگر کشورهایی که میراث و ریشه هایی عمیق و تاریخی در دانش طب کهن دارند، از جمله دستاوردهایی محسوب می‌شود که جهان پزشکی با آن روبرو گردیده است. به طور مشخص در کشور...