تگ - دکتر محمدحسين تقديسی

گلچینی از مقدمه دکتر محمدحسين تقديسی

استاد تمام ارتقاء سلامت، رئيس انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو فرهنگستان علوم پزشکي ایران اثری کاربردی برای مدیران، استادان، پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ سلامت تولید محتوای مؤثر نیازمند دقت، صحت، زیبایی و بیانِ روشن است. گذشتگان از نماد و شکل برای بیان پیام خود بهره می‌بردند تا تدوین...