تگ - دکتر محمدرضا بهرنگی

گلچینی از مقدمۀ دکتر محمدرضا بهرنگی

کتابی راهنما براي تقويت يادگيری مفهومی .... اگر تصاویر مفهومی واژه‌ها و جمله‌ها را هم‌زمان با خواندن به ذهن آوریم و نه تصاویر واژه‌ها و جمله‌ها را، و در این تحوّل مهارت یابیم، آنگاه به پیشرفت خود در یادگیری حین مطالعه پی خواهیم برد و از آن لذّت و نشاط انگیزشی...