تگ - زندگی به شرط خنده

زندگی به شرط خنده

رسیدن به خوشی و سعادت، مهم‌ترین هدف انسان بوده و غیرمعمول است، چنانچه کسی را پیدا کنیم که سرش پایین و اخمو باشد و همیشه نگاه خود را از دیگران برگرداند و در عین حال انسانی آرام و شاد باشد. آخرین باری که شما خندیدید کی بود؟ منظور یک...