تگ - مفصل

نشریه سفیر سبز شماره 12

توجه جدی به مقولة طب سنتی پس از پیدایش و گسترش ویروس کرونا در ایران و دیگر کشورهایی که میراث و ریشه هایی عمیق و تاریخی در دانش طب کهن دارند، از جمله دستاوردهایی محسوب می‌شود که جهان پزشکی با آن روبرو گردیده است. به طور مشخص در کشور...

ادامه مطلب...