تگ - نمایشگاه کتاب فرانفورت

نشریه سفیر سبز شماره 2

این شماره از نشریه به زبان انگلیسی جهت نمایشگاه کتاب فرانکفورت به چاپ رسیده است.