تگ - کتاب گرافیک و ارتباط بصری

گلچینی از مقدمه دکتر سيد حميد خدادادحسينی

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات مدیرۀ انجمن علمی بازاریابی ایران چیرگی در رقابت فشرده بین برندها .... شرکت‌ها برای پیشرفت بیشتر، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی، باید از طراحی گرافیک و ارتباطات بصری، به‌نحو مطلوب و مؤثر استفاده کنند؛...

گلچینی از مقدمه دکتر سيد جمال الدين طبيبی

استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تلاشي چندمليتی برای آموزش ارتباط بصری کتابی که در دست دارید، حاصل تلاش گروهی از اندیشمندان و استادان برجستۀ چندملیتی است که در زمینۀ مهم آموزش گرافیکی و ارتباط تصویری برای کسب‌وکار و آموزش تدوین یافته است؛ به‌ویژه در روزگار ما که آثار پرباری برای...

گلچینی از مقدمه دکتر محمدحسين تقديسی

استاد تمام ارتقاء سلامت، رئيس انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو فرهنگستان علوم پزشکي ایران اثری کاربردی برای مدیران، استادان، پژوهشگران و کارشناسان حوزۀ سلامت تولید محتوای مؤثر نیازمند دقت، صحت، زیبایی و بیانِ روشن است. گذشتگان از نماد و شکل برای بیان پیام خود بهره می‌بردند تا تدوین...

گلچینی از مقدمۀ استاد فقید دکتر مسعود سپهر

مدرس، پژوهشگر و نويسنده حوزۀ طراحي گرافيک و تايپوگرافي و عضو انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران اثری سودمند برای دستاندرکاران آموزش و افراد حرف ها ی مدیریت و طراحی در بسیاری اوقات، طراحان اگرنه برای اثبات، دست‌کم برای توجیه اهمیت طراحی در عموم کسب‌وکارها با مدیران و سفارش‌دهندگان، مشکل بزرگی پیشِ...

گلچینی از مقدمۀ دکتر محمدرضا بهرنگی

کتابی راهنما براي تقويت يادگيری مفهومی .... اگر تصاویر مفهومی واژه‌ها و جمله‌ها را هم‌زمان با خواندن به ذهن آوریم و نه تصاویر واژه‌ها و جمله‌ها را، و در این تحوّل مهارت یابیم، آنگاه به پیشرفت خود در یادگیری حین مطالعه پی خواهیم برد و از آن لذّت و نشاط انگیزشی...

گلچینی از مقدمۀ پرفسور سيد مهدی الوانی

استاد مديريت دانشگاه علامه طباطبائی، چهرۀ ماندگار مديريت ايران سعی ديگری برای مُفاهمه شاید اولین راه ارتباط مکتوب انسان‌ها با یکدیگر، تصاویر بوده است. اَشکال، تصاویر، حکاکی‌های روی سنگ‌های كشف‌شده از دوران باستان گویای این شیوه ارتباطی کهن بوده و نشانگر آن‌اند که قبل از ابداع الفبا و قراردادهای زبانی «تصویر»...